ZZP

Verzekering te duur voor zzp’er

Verzekering te duur voor zzp’er

Verzekering te duur voor zzp’er

Bijna twee derde van de zelfstandigen zonder personeel is niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. ZZP’ers zien vaak af van zo’n verzekering, omdat de premies te hoog zijn. ZZP’ers in de maaksectoren (landbouw, industrie en bouw) en ZZP’ers die goed verdienen hebben relatief vaker een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

5 tips voor ZZP’ers ter verbetering van de financiën       

Verzekering te duur
De arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) is voor veel ZZP’ers te duur. 60 procent van de niet verzekerde ZZP’ers geeft aan dat de kosten de belangrijkste reden zijn om geen aov af te sluiten.

Verantwoordelijkheid gezinsinkomen reden voor aov
De belangrijkste reden om wel een aov te hebben is de verantwoordelijkheid voor het gezinsinkomen. Een andere veel genoemde reden is dat men het risico niet zelf denkt te kunnen dragen. Van de zelfstandigen met een aov heeft 85 procent die bij een commerciële verzekeraar afgesloten. Een ruime meerderheid (80 procent) van de verzekerde zelfstandigen heeft een verzekering die breder dekt dan alleen de vaste lasten, zoals huur.

ZZP’ers met een hoog inkomen vaker verzekerd
Diverse factoren hebben invloed op de vraag of men zich heeft verzekerd. Zo zijn mannen vaker geneigd een aov af te sluiten dan vrouwen. Ingedeeld naar leeftijdsgroepen zijn 35-jarigen het vaakst verzekerd; jongere en oudere ZZP’ers zijn dat minder vaak.

Als gekeken wordt naar het aantal gewerkte uren, zijn ZZP’ers die gemiddeld 53 uur per week werken het vaakst verzekerd. Ten slotte geldt: hoe hoger het netto inkomen van de ZZP’er, hoe groter de kans dat hij een aov-verzekering heeft.

Starter kent verzekering UWV niet
Het UWV biedt startende zelfstandigen die uit loondienst komen de mogelijkheid zich bij hen te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Uit nadere analyse blijkt dat slechts 17 procent van deze groep startende ondernemers van deze mogelijkheid op de hoogte is. Bij de groep zelfstandigen die vanuit een uitkeringspositie gestart zijn ligt het percentage iets hoger, namelijk 25 procent. De meerderheid van de zelfstandigen ziet de aov vooral als private aangelegenheid. Hoger opgeleide zelfstandigen zijn daarbij vaker voorstander van eigen verantwoordelijkheid dan lager en middelbaar opgeleide zelfstandigen.

Omzet ZZP’ers daalde in 2013
Er zijn meer zelfstandigen die in 2013 een omzetdaling constateren dan een omzetstijging. Ten opzichte van een jaar eerder is het aandeel zelfstandigen in de lagere omzetcategorieën (geschatte omzet tot 25.000 euro) licht toegenomen; het aandeel zelfstandigen met een inkomen tussen de 25.000 en 100.000 euro is daarentegen gedaald. Dat komt vooral omdat er meer ZZP’ers te kampen hadden met een omzetdaling dan met een omzetstijging. Bij OZP’ers waren er juist meer omzetstijgingen dan -dalingen zichtbaar. OZP’ers (overige ondernemers zonder personeel) zijn zelfstandigen die voornamelijk goederen verkopen.

Categorie ZZP